هیئت حیدریون – جلسه هفتگی(شرح زیارت جامعه کبیره)

جلسه پنجم موضوع : شرح زیارت جامعه کبیره موضوع این جلسه : ادامه توضییحات درباره کلمه اهل... از جمله اختصاصات اهل بیت ع کلهم نور واحد است. هر امام به خاطر شرایط زمانی خاص خود یک صفت مخصوص را بروز میدادند مثلا در حضرت زهرا س کلمه نصرت در یاری ...


هیئت حیدریون - جلسه هفتگی(شرح زیارت جامعه کبیره)

متن سخنرانی استاد حاج سید جلال موسویان

جلسه چهارم شرح زیارت جامعه کبیره توضییح درباره کلمه اهل : اهل به معنای سزاوار -لایق-ارزشمند است و در دربار ائمه معصومین به کسی لطف میشود که اهل باشد (لطف اهل بیت دو بخش است:بخش عامه و رحمانی که به همه خلائق دارند و بخش خاصه  که فقط به ...


تیتر 2 تست خبر حیدریون

تست خبر حیدریون

متن تست خبر حیدریون